Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Πραγματογνωμοσύνες Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Το γραφείο μας καλύπτει μεγάλο πεδίο του φάσματος της ειδικότητας Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Ο τομέας δραστηριοτήτων καλύπτει το σύνολο των τοπογραφικών γεωδαιτικών εργασιών.

Για τις εφαρμογές που εμπίπτουν στο πεδίο αυτό, το γραφείο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, υλικό και λογισμικό διαρκώς ανανεωμένο ώστε να διατηρείται στην αιχμή της τεχνολογίας, και σε μεγάλους αριθμούς, αξιοσημείωτη εμπειρία, και αυτά που κατά τη γνώμη μας είναι τα σημαντικότερα:  υπευθυνότητα και τεχνογνωσία.